Vedtægter & Love

Vedtægter og love.

§ 1. Navn og Hjemsted.
Klubbens navn: Ballerup BK
Hjemsted: Ballerup Kommune

§ 2. Klubbens tilhørsforhold.
Klubben er tilsluttet DBwF
( Dansk Bowling Forbund ), der nationalt er tilsluttet DIF ( Dansk Idræts
Forbund ), og internationalt FIQ ( Federation International des
Quileurs ) og NBF ( Nordisk Bowling Forbund ).

§ 3. Formål og Grundlag.
Klubbens formål er at fremme og fornøje bowlingspillet
ungdommelige voksne
§ 4. Medlemskab.
Medlemskab af klubben skal ske ved henvendelse til bestyrelsen.
Alle der er fra alderen 8 år, kan opnå medlemskab i klubben.

§ 5. Regnskab.
Klubbens regnskab følger sæson- året.
Kassereren søger for alle ind- og udbetalinger og fører skriftligt
regnskab med bilag herfor.

§ 6. Kontingent og baneleje.
Der betales kontingent og baneleje månedsvis, kvartal eller halvårligt til
dækning af klubbens omkostninger.
Kontingent og baneleje fastsættes af generalforsamlingen.
Medlemskab er kun gyldigt ved rettidig betaling.

§ 7. Ophør af medlemskab.
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen.
Når et medlem er i kontingent- eller banelejerestance i 2 mdr. ophører
medlemskabet.
Når særlige forhold taler herfor, kan bestyrelsen ekskludere et medlem.
Vedkommende kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion tages op på
den førstkommende generalforsamling.

§ 8. Generalforsamling.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggende
og afgør suverænt sin lovlighed.
Ordinær generalforsamling afholdes i marts senest i maj måned hvert år med
følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af budget og kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand ( lige år )
7. Valg af kasserer ( ulige år ).
8. Valg af turneringsleder.
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af 1 suppleant.
11. Valg af revisor.
12. Valg af revisorsuppleant.
13. Eventuelt.

Bestyrelsen indkalder skriftligt til generalforsamling senest 2 uger før
generalforsamlingen. Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen
Stemmeret har alle medlemmer over 18 år eller medlemmernes forældre
og denne kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Der skal stemmes skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker det.
Med undtagelse af nedennævnte tilfælde, træffer generalforsamlingen
beslutning ved simpel stemmeflertal, blandt da tilstedeværende medlemmer.
Om punkter, der ikke er opført på dagsordenen, kan der ikke besluttes
endeligt.
Ændringer i vedtægterne besluttes med 2/3 del flertal, af alle
tilstedeværende medlemmer.
Opløsning af klubben besluttes på en generalforsamling, hvor mindst
halvdelen af medlemmerne skal være til stede.
Medlemmerne indkaldes pr. brev/mail.
Hvis ikke halvdelen af medlemmerne ved første ordinære generalforsamling
er til stede, skal der indkaldes til en ny generalforsamling inden 14 dage.
Flertallet af anden generalforsamling afgør herved hvad der skal ske.
I tilfælde af klubbens opløsning fordeles et evt. overskud mellem medlemmerne
Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis 1/5 del af medlemmerne
eller et flertal af bestyrelsen kræver det.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned, efter
begæringen herom er fremsat overfor bestyrelsen.
Begæringen skal foreligge skriftligt til bestyrelsen.

§ 9. Bestyrelsen.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 3 medlemmer.
Bestyrelsen vælges for 1 år af gangen, med undtagelse af formanden
og kassereren som vælges hvert andet år. Formanden i lige år og kasserer
i ulige år. Genvalg kan findes sted.
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i
alle forhold. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal.

Revideret på Generalforsamlingen d. 26-04-2016
mg
Regler under turnering:

Se Dommerhåndbog